Všeobecné obchodní podmínky společnosti ŠANDERA, s.r.o.

 

I.
Úvodní ustanovení

 1. Prodávajícím se rozumí společnost ŠANDERA, s.r.o., IČ: 27205967, se sídlem Hlavní 545, 253 03 Chýně, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 104372 (dále též „prodávající“)
 2. Kupující, který je spotřebitelem (tj. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) je zde samostatně označen jako „kupující – spotřebitel“. Kupující, který je podnikatelem (tj. tím, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku) je zde samostatně označen jako „kupující – podnikatel“. Společným označením „kupující“ se rozumí obě výše uvedené skupiny (dále jen „kupující“). Kupující je v rámci těchto všeobecných obchodních podmínek chápán jako subjekt, který dokončí objednávku přes e-shop na doméně www.e-sandera.cz, nebo jiným obvyklým způsobem (např. e-mailem nebo telefonem) a jehož dokončená objednávka je potvrzena prodávajícím.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím při prodeji zboží v internetovém obchodě (e-shop) na portálu pod doménou www.e-sandera.cz nebo při prodeji zboží jiným obvyklým způsobem (např. e-mailem nebo telefonem) (dále jen „VOP“ nebo „všeobecné obchodní podmínky“). Kupující je před odesláním objednávky vyzván, aby k dokončení objednávky vyslovil svůj souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami, přičemž dokončením objednávky stvrzuje, že obsahu všeobecných obchodních podmínek zcela porozuměl a že je s nimi srozuměn.

 

II.
Zboží a jeho objednání

 1. Sortiment prodávajícího, který je nabízen na e-shopu obsahuje zejména produkty z oblasti ovoce, zeleniny, čerstvých bylinek a hub, přičemž veškerá fotodokumentace je čistě ilustrativního a informativního charakteru.
 2. Okamžikem dokončení objednávky je tato doručena prodávajícímu. Okamžikem potvrzení dokončené objednávky prodávajícím vzniká kupní smlouva, která se řídí ustanoveními o kupní smlouvě (tj. ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)) a v případě, že se jedná o spotřebitelský vztah (tj. objednávku realizuje kupující - spotřebitel), řídí se taktéž zákonem č. 634/1992 Sb. (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), přičemž tyto VOP jsou nedílnou součástí každé takové kupní smlouvy. Kupující dokončením objednávky stvrzuje, že údaje v ní obsažené jsou pravdivé a reflektují jeho svobodnou vůli.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu s kupujícím zejména v těchto případech:
  • objednávka je vytvořena na fiktivní osobu nebo objednána k doručení na fiktivní či nedohledatelnou adresu, případně na adresu na kterou by bez dalšího ověřování nebylo možno zboží doručit, nebo doručit jen se zvýšenými obtížemi
  • kupující má vůči prodávajícímu závazek po splatnosti,
  • kupující je osobou, která v minulosti zboží objednala, ale nepřevzala.
 4. V mimořádných případech, kdy je zboží v e-shopu evidováno jako skladem, přestože např. prodávajícímu nedorazí dohodnutá dodávka tohoto zboží, zavazuje se prodávající kupujícího neprodleně informovat a dohodnout s ním způsob řešení nastalé situace.

 

III.
Dodání zboží a vratné zálohované obaly

 1. Objednané zboží je prodávajícím dodáno na dodací adresu uvedenou v objednávce a nebo při registraci v e-shopu, a to na území hlavního města Prahy a v dalších oblastech dle možností prodávajícího. Kupující je povinen dodané zboží převzít.
 2. V situacích, kdy je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží (v případě kupujícího – spotřebitele je to 200,- Kč za každý jednotlivý závoz a v případě kupujícího – podnikatele je to 200,-Kč za každý jednotlivý závoz).
 3. Časové rozmezí dodávky je určeno dle oblasti adresy kupujícího, přičemž objednávky, potvrzené konkrétní pracovní den budou zpravidla doručovány následující pracovní den. Pokud by došlo k odchylce z tohoto pravidla bude kupující vyrozuměn prodávajícím.
 4. Kupující může ve své objednávce v poznámce uvést preferovaný čas závozu. Prodávající se preferovaný čas pokusí zohlednit, nicméně není takovou poznámkou právně zavázán a konkrétní čas určí dle časových a technických kapacit, stejně jako podle tras jednotlivých závozových vozidel.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo opožděného dodání zboží pro případ vyšší moci, kdy z důvodu dopravních, technických či jiných komplikací není možné kupujícímu zboží doručit v časovém rozmezí uvedeném v objednávce.
 6. Zboží je dodáváno v obale určeném pro přepravu potravin a baleno a kompletováno za dodržení veškerých hygienických předpisů. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv vad toto neprodleně oznámit prodávajícímu, resp. osobě, která zboží doručovala.
 7. Minimální hodnotou objednávky pro kupujícího - spotřebitele je částka ve výši 300,- Kč včetně DPH. Minimální hodnota objednávky pro kupujícího - podnikatele není stanovena.
 8. Cena dopravy a doručení zboží pro kupujícího - spotřebitele je 50,- Kč včetně DPH. Cena dopravy a doručení zboží pro kupujícího – podnikatele není stanovena. Prodávající si ovšem vyhrazuje právo naúčtovat a požadovat po kupujícím - podnikateli úhradu dopravy ve výši 50,-Kč při objednávkách menších než 300 Kč včetně DPH. O možnostech doručení zboží a ceně za doručení je kupující informován v rámci objednávky.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo naúčtovat si obaly, které byly dodány kupujícímu. Obaly, které nejsou naúčtovány, budou u prodávajícího evidovány, kupujícím potvrzeny (zpravidla v dodacím listu) a v případě nevrácení zpět prodávajícímu nejpozději při dalším závozu (doručení objednávky) je kupující povinen tyto zálohované obaly uhradit. V případě modré přepravky (plast) jde o částku 150,- Kč za jeden kus a v případě zelené přepravky (plast) jde o částku 80,- Kč za jeden kus. Pokud nebudou konkrétní zálohované obaly vráceny nejpozději do 14 dnů od posledního závozu, má prodávající právo vyúčtovat zálohované obaly kupujícímu samostatnou fakturou. Pokud si je kupující vědom toho, že by zálohové obaly nestihl vrátit do 14 dnů od posledního závozu (např. proto, že neplánuje v nejbližší době žádnou objednávku, kdy by mohl dané zálohované obaly vrátit), má možnost si s prodávajícím domluvit termín, ve kterém svozové vozidlo předmětné zálohované obaly vyzvedne.
 10. Nebezpečí škod na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

 

IV.
Cena zboží a platební podmínky

 1. Kupní cena zboží je smluvní a řídí se prodejním ceníkem prodávajícího, platným v okamžiku uzavření kupní, resp. konkrétní dílčí kupní smlouvy, pokud není Rámcovou kupní smlouvou nebo těmito VOP stanoveno jinak.
 2. Všechny v e-shopu uvedené kupní ceny zohledňují povahu právního postavení kupujícího, tj. zda-li jde o kupujícího – spotřebitele nebo o kupujícího – podnikatele a to včetně zobrazení cen s DPH nebo bez DPH. Prodávající je plátcem DPH.
 3. Kupní cena zobrazená v e-shopu zohledňuje obrat, veškeré bonusy, spolehlivou platební morálku či jiná zvýhodnění kupujícího, která jsou tomu kterému kupujícímu přiznána prodávajícím a kupní ceny jsou tak pro každého kupujícího individuální.
 4. Prodejní ceník je aktualizován každý týden s platností vždy od pondělí do neděle daného týdne. V případě, že kupující objedná zboží během pracovního týdne s dodáním do neděle téhož týdne, garantuje (až na výjimečné situace, např. výrazná změna v nákupu zboží na trhu/burze) prodávající dodání zboží za ceny, které byly odsouhlaseny kupujícím v objednávce.
 5. V případě, že kupující objedná zboží během pracovního týdne s dodáním do neděle téhož týdne, garantuje (až na výjimečné situace dle předchozího odstavce v kontextu změny ceníku během týdne) prodávající dodání zboží za ceny, které byly odsouhlaseny kupujícím v objednávce.
 6. V případě, že si kupující objedná zboží v pátek s dodáním až v dalším pracovním týdnu, vyhrazuje si prodávající právo a možnost dodat zboží za ceny dle nového prodejního ceníku, který je platný v týdnu, ve kterém bude dodána dodávka zboží, což bere kupující na vědomí. V případě, že by byla cena objednaného zboží po změně ceníku v součtu vyšší, než 15 % z původní ceny, které kupující při objednávce odsouhlasil, je kupující oprávněn konkrétní dodávku zboží nepřevzít, přičemž musí tak učinit při dodání zboží, jelikož na pozdější odstoupení od smlouvy nebude mít nárok.
 7. Odesláním objednávky kupující vyslovuje svůj souhlas s převzetím a zaplacením objednaného zboží. Prodávající se zavazuje vystavit kupujícímu řádný daňový doklad s položkovým přehledem cen veškerého dodaného zboží a dopravného.
 8. Kupující může uhradit zboží převodem na bankovní účet prodávajícího před dodáním zboží nebo v hotovosti či prostřednictvím platebního terminálu při převzetí zboží. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Kupujícím – podnikatelům může při hrazení včas umožnit prodávající dodání zboží s platbou převodem se splatností 14 dnů, přičemž jde o volbu prodávajícího, která není právně vymahatelná a závisí čistě na podnikatelském rozhodnutí prodávajícího.
 9. V případě, že kupující - podnikatel neuhradí kupní cenu do data splatnosti, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím - podnikateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení a to až do úplného zaplacení kupní ceny, přičemž toto ustanovení se nevztahuje na případy, kdy kupujícím je spotřebitel (kupující - spotřebitel). Splatnost smluvní pokuty nastává za každý den samostatně a to dnem, následujícím po dni, kdy došlo ke vzniku nároku na konkrétní smluvní pokutu. Kupující vyslovením souhlasu s těmito VOP, tj. dokončením objednávky výslovně prohlašuje, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.

 

V.
Vady zboží, reklamace zboží a právo na odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující je povinen provést kontrolu zboží při dodávce a zároveň je povinen potvrdit převzetí zboží na dodací list nebo fakturu. Zjevné vady a odchylky od objednávky a dodacího listu (např. rozdíl v množství a váze, zjevné vady a porušení obalu) jsou důvodem k odmítnutí převzetí zboží kupujícím.
 2. Prodávající neodpovídá za takové vady, které nebyly reklamovány při převzetí zboží. V takovém případě pozbývá kupující práva odstoupit od smlouvy s výjimkou vady, kterou má věc již v okamžiku doručení, byť se projeví až později, přičemž důkazní břemeno je na kupujícím. Prodávající rovněž neodpovídá za takové vady, které byly způsobeny kupujícím, a to například v důsledku prodlení kupujícího při převzetí zboží.
 3. Je-li reklamace důvodná, informuje prodávající kupujícího o možnosti dodání náhradního zboží s následující dodávkou. V případě, že kupující nemá zájem o náhradní zboží, vrátí mu prodávající finanční částku, představující kupní cenu reklamovaného zboží do 3 pracovních dnů na bankovní účet, který kupující prodávajícímu sdělí.
 4. Prodávající se zavazuje vydat kupujícímu k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu a to ve lhůtě, kterou si prodávající s kupujícím dohodne. Marné uplynutí takto dohodnuté lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany prodávajícího.
 5. Kupující bere na vědomí, že dle ust. § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, v případě, že se jedná o zboží, které podléhá rychlé zkáze, které je určeno k okamžité spotřebě. Stejně tak není kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 6. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zaslat na adresu elektronické pošty prodávajícího na obchod@e-sandera.cz a to nejpozději do 04:00 hod. ráno v den expedice objednávky.
 7. V případě, že kupující zruší objednávku (odstoupí od smlouvy) v den expedice po 04:00 hod. ráno, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši, rovnající se výši kupní ceny konkrétní objednávky bez poštovného, jakožto paušalizovaná náhrada škody, kterou je kupující po písemné výzvě prodávajícího povinen uhradit.
 8. Společnost ŠANDERA, s.r.o. postupuje při zpracování osobních údajů jejich registrovaných zákazníků plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v plném znění, a se získanými osobními údaji nakládá jako s důvěrnými. Registrovaný zákazník uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů vdatabázi společnosti ŠANDERA, s.r.o. po úspěšném splnění kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Registrovaný zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti registrovaného zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje registrovaných zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje registrovaných zákazníků společnost ŠANDERA, s.r.o. nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje registrovaných zákazníků předávány v rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

 

VI.
Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.7.2022.
 2. V případě sporu je dle ust. § 89a zák. č. 99/1963 Sb. místně příslušným soudem pro řešení sporů v prvním stupni Okresní soud Praha-západ. V případě věcné příslušnosti krajského soudu je pro řešení sporů v prvním stupni místně příslušným Krajský soud v Praze.
 3. Prodávající má právo jednostranné změny všeobecných obchodních podmínek, přičemž o jejich novém znění budou kupující vyrozuměni prostřednictvím webových stránek e-sandera.cz, případně e-mailem s tím, že kupní smlouvy, uzavřené na základě dokončené objednávky se řídí těmi VOP, které jsou platné a účinné v době dokončení objednávky. Pokud by došlo k situaci, kdy pro jednotlivé objednávky, které budou dodávány současně platí různé obchodní podmínky, má se za to, že platí výluka a platí pro všechny objednávky ty VOP, které jsou starší.

 

V Chýni dne 27.6.2022
ŠANDERA, s.r.o.,

Petr Šandera, jednatel

Slovo majitele

Slovo majitele

Zkuste svoje podnikání spojit s firmou Šandera. S firmou, jenž je zárukou kvality a činů místo planých slov a slibů.

Šandera s.r.o. na Google+

Partneři

Český Chřest Český Chřest Šandera
image04.jpg

REKONSTRUKCE TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ - VÝMĚNA CHLADICÍ JEDNOTKY


Dodavatel čerstvého ovoce a zeleniny www.e-sandera.cz
Největší výběr ovoce a zeleniny, čerstvých bylinek a hub.